آموزش

خانه » آموزش

برای پنجمین سال متوالی، امسال نیز در نظر داریم که دوره تابستانی مرکز کارآزمایی بالینی را در قالب یک دوره عملی پنج روزه از تاریخ شنبه چهارم شهریور تا چهارشنبه هشتم شهریور ماه سال نود و شش برگزار نماییم. هدف این دوره آموزشی تربیت نیروی انسانی ماهر در طراحی و انجام کارآزمایی بالینی با رعایت حداقل استاندارد های جهانی تدوین شده است.

ادامه مطلب

 در سه سال گذشته، بطور منظم، کورس یک هفته ای کارآزمایی بالینی در شهریور ماه برگزار شده است. امسال نیز البته با یک ماه تاخیر در نظر داریم که این دوره آموزشی را در قالب یک دوره عملی پنج روزه از تاریخ یکشنبه بیست و پنجم مهرماه تا پنج شنبه بیست و نهم مرماه سال نود و پنج برگزار نماییم. هدف این دوره آموزشی تربیت نیروی انسانی ماهر در طراحی و انجام کارآزمایی بالینی با رعایت حداقل استاندارد های جهانی تدوین شده است.

ادامه مطلب

 دوره یک هفته ای تابستانی کارآزمایی بالینی با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر در طراحی و انجام کارآزمایی بالینی با رعایت حداقل استاندارد های جهانی تدوین شده است.

ادامه مطلب

 دوره یک هفته ای تابستانی کارآزمایی بالینی با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر در طراحی و انجام کارآزمایی بالینی با رعایت حداقل استاندارد های جهانی تدوین شده است.

ادامه مطلب