آموزش

خانه » آموزش

 سال 1396 چهارمین سال متوالی برگزاری دوره زمستانی پایش کارآزمایی بالینی است. مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیش از 6 سال سابقه آموزش مداوم و انجام کارآزمایی های بالینی متعدد داخلی و بین المللی در حوزه دانشگاه و صنعت، تصمیم دارد که کورس فشرده ای برای آشنایی بیشتر پژوهشگران بالینی با مفاهیم اصلی مانیتورینگ در کارآزمایی بالینی

ادامه مطلب

 برای سومین سال متوالی مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیش از 5 سال سابقه آموزش مداوم و انجام کارآزمایی های بالینی متعدد داخلی و بین المللی در حوزه دانشگاه و صنعت، تصمیم دارد که کورس فشرده ای برای آشنایی بیشتر پژوهشگران بالینی با مفاهیم اصلی مانیتورینگ در کارآزمایی بالینی

ادامه مطلب

مرکز کارآزمایی بالینی که در سه سال گذشته کارگاه های مختلفی جهت ارتقای GCP در کشور برگزار کرده است، با توجه به علاقه شرکت کنندگان دوره های مختلف به مبحث تحلیل مطالعات کارآزمایی بالینی، تصمیم دارد تا در قالب یک دوره یک روزه  در تاریخ پنج شنبه 27 آذر 1393، اصول کلی و رویکردهای شایع تحلیل طرح های

ادامه مطلب