آموزش

خانه » آموزش

 دوره هاي Good Clinical Practice غالبا در كورس هاي يك هفته و يا سه روزه برگزار مي گردد. در اين دوره ها پژوهشگران با استانداردهاي طراحي، هدايت، اجرا،‌جمع آوري اطلاعات، تحليل داده ها،‌گزارش نويسي و ....آشنا مي شوند. هم چنين حقوق شركت كنندگان و آزمودني ها در اين دوره براي پژوهشگران مرور مي گردد و كليه فرم ها و مدارك اساسي و موردنياز در انجام يك كارآزمايي باليني  توضيح داده مي شود. با توجه به اين كه به علت طولاني بودن دوره بسياري از پژوهشگران نمي توانند در اين برنامه اموزشي بسيار مهم شركت نمايند،‌ مركز كارآزمايي باليني اين دوره را بصورت فشرده براي علاقمندان برگزار مي كند.

ادامه مطلب

 

 

     27 مهر ماه: کارگاه اصول GCP - مقدماتي (وضعيت كارگاه: برگزار شد)

      25 آبان ماه: تهیه پروتکل کارآزمایی بالینی (وضعيت كارگاه: برگزار شد )

      23 آذر ماه: تحلیل و برآورد حجم نمونه  در كارآزمايي باليني  (وضعيت كارگاه: برگزار شد)

ادامه مطلب

 واحد آموزش مركز كارآزمايي باليني  دانشگاه علوم پزشكي تهران در برنامه مداوم آموزشي خود، هر فصل اقدام به برگزاري كارگاه هاي سه روزه كارآزمايي باليني سطح متوسط با تاكيد بيشتر بر طراحي‏، تحليل، انتشار نتايج  و اصول مهم GCP مي نمايد. اين كارگاه ها كه در محل مجتمع پژوهشكده ها و مراكز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار مي گردد تلاش دارد علاوه بر ارتقاي سطح علمي پژوهشگران باليني، بستري مناسب جهت انجام كارآزمايي هاي باليني با كيفيت در كشور را فراهم آورد.

ادامه مطلب