آموزش

خانه » آموزش

 واحد آموزش مركز كارآزمايي باليني  دانشگاه علوم پزشكي تهران در برنامه مداوم آموزشي خود، هر فصل اقدام به برگزاري كارگاه هاي سه روزه كارآزمايي باليني سطح متوسط با تاكيد بيشتر بر طراحي‏، تحليل، انتشار نتايج  و اصول مهم GCP مي نمايد. اين كارگاه ها كه در محل مجتمع پژوهشكده ها و مراكز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار مي گردد تلاش دارد علاوه بر ارتقاي سطح علمي پژوهشگران باليني، بستري مناسب جهت انجام كارآزمايي هاي باليني با كيفيت در كشور را فراهم آورد.

ادامه مطلب