آموزش

خانه » آموزش

در هفتمین سال فعالیت مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علم پزشکی تهران، این مرکز  نوزدهمین دوره کارگاه سه روزه  از سری کارگاه های برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکی تهران را در تاریخ  بیست و یکم تا بیست و سوم خرداد ماه سال 1398 در مرکز کارآزمایی بالینی برگزار می ;کند.

ادامه مطلب

سال 1397پنجمین سال متوالی برگزاری دوره زمستانی پایش کارآزمایی بالینی است. مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیش از 7 سال سابقه آموزش مداوم و انجام کارآزمایی های بالینی متعدد داخلی و بین المللی در حوزه دانشگاه و صنعت، تصمیم دارد که کورس فشرده ای برای آشنایی بیشتر

ادامه مطلب

برای ششمین سال متوالی، مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران هجدهمین دوره کارگاه سه روزه  از سری کارگاه های برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکی تهران را در تاریخ  بیست و هفتم تا بیست و نهم آذر ماه سال 1397 در مرکز کارآزمایی بالینی برگزار می ;کند. مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ادامه مطلب

کارگاه تخصصی Good Clinical Practice  متناسب برای کلیه کارشناسان تجهیزات پزشکی کشور که برای انجام مطالعات بالینی نیازمند آشنایی با GCP principle, ISO 14155 و سایر قوانین کشوری می باشند طراحی شده است. این کارگاه به مدت سه روز ار تاریخ 16 تا 19 مرداد ماه 1397 در مرکز بیماری های پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می گردد.

ادامه مطلب

هفدهمین دوره متوالی کارگاه سه روزه  از سری کارگاه های برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکی تهران  در تاریخ  پنجم تا هفتم تیر ماه سال 1397 در مرکز کارآزمایی بالینی برگزار می شود. مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با تجربه شانزده دوره متوالی کارگاه مقدماتی GCP در شش سال گذشته و بیش از سی دوره کارگاه های مرتبط با GCP در سایر دانشگاه ها و بخش صنعت، این بارنیز با هدف آشنایی بیشتر پژوهشگران بالینی با مفاهیم پایه ای کارآزمایی بالینی، دوره آموزشی دیگری را طراحی نموده است.

ادامه مطلب

 سال 1396 چهارمین سال متوالی برگزاری دوره زمستانی پایش کارآزمایی بالینی است. مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیش از 6 سال سابقه آموزش مداوم و انجام کارآزمایی های بالینی متعدد داخلی و بین المللی در حوزه دانشگاه و صنعت، تصمیم دارد که کورس فشرده ای برای آشنایی بیشتر پژوهشگران بالینی با مفاهیم اصلی مانیتورینگ در کارآزمایی بالینی

ادامه مطلب

شانزدهمین دوره متوالی کارگاه سه روزه و دومین دوره سال 1396 ( از سری دوره های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران) در تاریخ  بیست و هشتم لغایت سی ام آذر ماه سال 1396 در مرکز کارآزمایی بالینی برگزار می شود. این دوره همانند سایر دوره های سه روزه در سال های گذشته با هدف آشنایی بیشتر پژوهشگران بالینی با مفاهیم پایه ای کارآزمایی بالینی طراحی شده است. انتظار می رود که

ادامه مطلب

برای پنجمین سال متوالی، امسال نیز در نظر داریم که دوره تابستانی مرکز کارآزمایی بالینی را در قالب یک دوره عملی پنج روزه از تاریخ شنبه چهارم شهریور تا چهارشنبه هشتم شهریور ماه سال نود و شش برگزار نماییم. هدف این دوره آموزشی تربیت نیروی انسانی ماهر در طراحی و انجام کارآزمایی بالینی با رعایت حداقل استاندارد های جهانی تدوین شده است.

ادامه مطلب

پانزدهمین دوره متوالی کارگاه سه روزه و اولین دوره سال 1396 ( از سری دوره های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران) در تاریخ  بیستم لغایت بیست و دوم  تیر ماه سال 1396 در مرکز کارآزمایی بالینی برگزار می شود. این دوره همانند سایر دوره های سه روزه در سال های گذشته با هدف آشنایی بیشتر پژوهشگران بالینی با مفاهیم پایه ای کارآزمایی بالینی طراحی شده است.

ادامه مطلب

 برای سومین سال متوالی مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیش از 5 سال سابقه آموزش مداوم و انجام کارآزمایی های بالینی متعدد داخلی و بین المللی در حوزه دانشگاه و صنعت، تصمیم دارد که کورس فشرده ای برای آشنایی بیشتر پژوهشگران بالینی با مفاهیم اصلی مانیتورینگ در کارآزمایی بالینی

ادامه مطلب