مسعود سلیمانی دودران

خانه » اعضا » مسعود سلیمانی دودران

رتبه علمی: 
Associate Professor
درباره: 

 پزشک،  استاد اپیدمیولوژی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران

 ریاست مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران (http://irct.ir)