علیرضا فیروز

خانه » اعضا » علیرضا فیروز

رتبه علمی: 
Professor
درباره: 

ریاست مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 پزشک، استاد بیماری های پوست، دانشگاه علوم پزشکی تهران

معاون پژوهشی مرکز آموزش و پژوهش بیماری  های پوست و جذام، دانشگاه علوم پزشکی تهران