پیام تبریک مرکز کارآزمایی

خانه » اخبار » پیام تبریک مرکز کارآزمایی

 اعضای مرکز کارآزمایی بالینی انتصاب جناب آقای دکتر مسعود یونسیان را به سمت معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران تبریک می گویند. ما مطمئن هستیم که حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه با مدیریت ایشان همانند سالیان قبل به رشد و بالندگی

 خود ادامه خواهد داد. مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز همچون گذشته در راستای اهداف دانشگاه، آماده هر گونه همکاری و فعالیت جهت تحقق اهداف عالیه دانشگاه در حوزه پژوهش بالینی می باشد.