پيام تسليت

خانه » اخبار » پيام تسليت

 استاد ارجمند جناب اقاي دكتر فاضلي، خبر درگذشت خواهر عزيزتان همه ما را بسيار متاثر نمود. اميدواريم كه پروردگار بزرگ روح آن مرحومه را قرين رحمت خويش و تحمل غم اين فقدان بزرگ را بر شما و خانواده عزيزتان آسان تر نمايد. ما را در اين مصيبت بزرگ شريك اندوه

 خويش بدانيد. همكاران شما در مركز كارآزمايي باليني دانشگاه علوم پزشكي تهران