همکاری با مرکز رشد دارویی

خانه » اخبار » همکاری با مرکز رشد دارویی

 سه شنبه 23 مهرماه جلسه مشترک ریاست مرکز کارآزمایی بالینی آقای دکتر علیرضا فیروز و رییس مرکز رشد واحد های فناوری فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران آقای دکتر محمد رضا فاضلی در محل مرکز رشد برگزار شد. در این جلسه

که دکتر حامد حسینی و دکتر هوشمند ایلکا نیز حضور داشتند، در خصوص همکاری های مشترک این دو مرکز در آینده بحث های مختلفی صورت پذیرفت. با توجه به رویکرد مثبت طرفین به همکاری های مشترک، مقرر گردید که در آینده ای نزدیک جلسه ای جهت آشنایی بیشتر با توانمندی ها و خدمات مرکز کارآزمایی بالینی که می تواند برای واحدهای این مجموعه قابل استفاده باشد با حضور کلیه واحد های فناور در این مرکز، برگزار شود. در خبرهای آینده اطلاعات بیشتری برای خوانندگان ارایه خواهیم کرد.