قدرداني از مركز كارآزمايي باليني

خانه » اخبار » قدرداني از مركز كارآزمايي باليني

 سال گذشته اولين سال تجربه عملي مركز كارآزمايي باليني در دانشگاه علوم پزشكي تهران بود. برگزاري جلسات مشاوره و كارگاه هاي منظم اين مركز با استقبال خوبي از سوي شركت كنندگان مختلف مواجه شد.  علاوه بر جامعه دانشگاهي كشور شركت هاي دارويي يكي از مهم ترين گروه هاي هدف مركز كارآزمايي باليني بود كه خوشبختانه اين مركز توانست در اولين سال راه اندازي تعاملي بسيار خوب با اين گروه ها داشته باشد. به نظر مي رسد كه در قدم هاي اوليه مركز كارآزمايي باليني توانسته باشد به اهداف اوليه خود (شناسايي ظرفيت هاي علمي و عملي و مشاركت در انجام پروژه هاي مختلف) برسد. در ماه  پاياني سال گذشته، تقدير نامه اي از سوي يكي از شركت هاي دارويي براي اين مركز ارسال گرديد كه به اطمينان ما از درستي مسير و جديت ما در ادامه مسير كمك بيشتري نمود. ضمن تشكر از كليه ذينفعان مركز كارآزمايي باليني، اميدواريم كه با كمك كليه نقش آفرينان تحقيقات باليني كشور، در نهايت به رسالت اصلي خويش يعني ارتقاي علمي و خلق ثروت از دانش موجود در جامعه علمي كشور كمك نماييم.

متن تقدير نامه: actoverco.pdf