شروع ثبت نام كارگاه سه روزه

خانه » اخبار » شروع ثبت نام كارگاه سه روزه

 15 تا 17 اسفند آخرين دوره آموزشي مركز كارآزمايي باليني در سال 1391 برگزار خواهد شد. اين دوره سه روزه، كارگاه سطح متوسط كارآزمايي باليني است كه خوشبختانه در فصل هاي گذشته همواره با استقبال بسيار خوب شركت كنندگان مواجه شده است. در اين كارگاه

 سه روزه، پژوهشگران باليني مي توانند با اصول نگارش پروتكل، طراحي مطالعه، تعيين حجم نمونه، مديريت و اجرا، تحليل اطلاعات و گزارش نويسي كارآزمايي باليني آشنا شوند. هم چنين شما با اصول ثبت كارآزمايي و قوانين و دستورالعمل هاي كشوري مطالعات باليني نيز آشنا مي شويد. براي اطلاعات بيشتر مي توانيد به بخش آموزش در وب سايت مركز كارآزمايي باليني مراجعه نماييد. شركت در اين كارگاه به تمامي پژوهشگران باليني و هم چنين علاقمندان به كارگاه هاي يك روزه كه در سال آينده بصورت مبسوط به هر يك از بحث مطرح شده در اين دوره خواهد پرداخت ،‌توصيه مي شود. شركت در اين دوره ها پيش نياز اصلي براي شركت شما در كورس هاي يك هفته اي تابستاني مركز نيز مي باشد.