سال نو مبارک

خانه » اخبار » سال نو مبارک

یک سال دیگر گذشت و ما در مرکز کارآزمایی بالینی توانستیم با کمک یکدیگر بسیاری از اهداف تعیین شده خود را محقق کنیم. سال گذشته توانستیم کارکردهای واقعی و مسوولیت های دانشگاهی مرکز کارآزمایی بالینی را بطور عینی تری تجربه کنیم. انجام کارآزمایی های بالینی بزرگ در کشور، مشارکت با سازمان های اجرایی و نظارتی ملی، تجربه همکاری با شرکت های چند ملیتی و شروع جدی مشارکت های بین المللی و .... شاید در نخستین روزهای تشکیل این مجموعه، این گستره خدمات برای همه اعضا نیز قابل پیش بینی نبود. پروردگار را شکر می کنیم و به داشتن چنین تیمی از اساتید و همکاران بر خود می بالیم. امید که این راه هم چنان بسوی موفقیت و بهروزی باشد. موفقیتی که بتواند کلیه اهداف انسانی، اخلاقی، ملی و سازمانی را یکجا و در یک راستا تامین نماید.