روز جهانی کارآزمایی بالینی

خانه » اخبار » روز جهانی کارآزمایی بالینی

بیستم ماه می میلادی  در دنیا روز جهانی کارآزمایی بالینی نام گذاری شده است. امسال نیز مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری اداره نظارت بر مطالعات بالینی سازمان غذا و دارو، تصمیم دارد که نشستی با شرکت پژوهشگران بالینی، شرکت های داروسازی

 و تجهیزات پزشکی، شبکه داوران علمی سازمان غذا دارو و نمایندگان مراکز تحقیقات بالینی برگزار نماید.