جلسه سالانه مرکز کارآزمایی بالینی

خانه » اخبار » جلسه سالانه مرکز کارآزمایی بالینی

 سه شنبه هشتم اسفند ماه سال 1391 ساعت 12:30 جلسه پایان سال کمیته علمی و کارشناسان مرکز کارآزمایی بالینی در ساختمان گل طبقه هشتم برگزار می شود. در این جلسه ابتدا گزارش فعالیت های سال گذشته و سپس برنامه سال آینده، فرصت ها و چالش های

 پیش رو به بحث و مشورت گذاشته خواهد شد.