جلسات

خانه » جلسات

پنجاه و پنجمین جلسه هفتگی

 پنجاه و پنجمین جلسه هفتگی مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع "تشکیل شرکت دانش بنیان کارآزمایی بالینی" در دانشگاه با حضور آقایان دکتر فیروز، سلیمانی، خاتمی، شمشیری، حیدری، احمدی، حلاوتی، شمسی پور، شاکری، حسینی و  مهندس اسماعیل زاده تشکیل شد. در این جلسه نظرات مختلف اعضای مرکز مطرح گردید و تصمیم گرفته شد که پس از اطلاع رسانی به کلیه اعضای کمیته علمی و کارشناسان مرکز قدم های اجرایی جهت پیشنهاد تاسیس شرکت دانش بنیان به دانشگاه ارایه گردد. 

ادامه مطلب

Crossover analysis using mixed models

 پنجاه و چهارمین جلسه هفتگی مرکز کارآزمایی بالینی روز دوشنبه 11 آذرماه با موضوع تحلیل مطالعات متقاطع با استفاده از مدل های خطی mixed توسط نرم افزار spss با ارایه دکتر حسینی برگزار شد. در این جلسه با یک مثال مطالعه ای 4*4 مورد بحث قرار گرفت و مدل های مختلف دراین تحلیل مورد مقایسه قرار گرفت. دراین جلسه اقایان دکتر فیروز، سلیمانی، خلیلی، حیدری، احمدی، حسینی و خانم دکتر جانانی حضور داشتند.

ادامه مطلب

پنجاه و سومین جلسه مرکز کارآزمایی

 دوشنبه 27 آبان ماه جلسات مرکز کارآزمایی بالینی از ساعت 11:30 آغاز گردید. در این جلسه تیم مطالعات بالینی شرکت اکتوورکو در جلسه ای مشترک با مرکز کارآزمایی بالینی و مرکز ثبت کارآزمایی بالینی هماهنگی های لازم برای برگزاری نشست یک روزه با کمپانی Merck را انجام دادند. این جلسه با حضور آقایان دکتر فیروز ریاست مرکز کارآزمایی بالینی، دکتر سلیمانی ریاست مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران و دکتر حاتمی مسول بخش مطالعات بالینی شرکت اکتوورکو برگزار شد. سپس از ساعت 12:30 جلسه هفتگی مرکز کارآزمایی بالینی تشکیل شد.

ادامه مطلب