جلسات

خانه » جلسات

CTC Businesss plan

 شصتمین جلسه مرکز کارآزمایی بالینی دوشنبه 28 بهمن با دستور جلسه تدوین طرح تجاری مرکز کارآزمایی بالینی برگزار شد. اعضای مرکز کارآزمایی بالینی در نظر دارند که در سال آینده شرکتی دانش بنیان را به ثبت برسانند. نیاز به یک طرح تجاری مناسب برای مرکز باعث شد تا این جلسه با همکاری مهندس اسماعیل زاده بطور کامل بر روی این موضوع تمرکز نماید. در انتهای این جلسه وظایفی برای همکاران مختلف مشخص گردید. امیدواریم که تا پایان سال موفق به نهایی نمودن این طرح تجاری شویم. 

ادامه مطلب

پنجاه و نهمین جلسه هفتگی مرکز کارآزمایی

 جلسات هفتگی مرکز کارآزمایی بالینی برای چندمین هفته متوالی اختصاص به ارزیابی کارآزمایی های بالینی پیشنهاد شده به مرکز داشت . دوشنبه 21 بهمن پنجاه و نهمین جلسه مرکز کارازمایی بالینی به شناسایی مناسب ترین پیامدهای مطالعات زیر پرداخت. بررسی پیامدهای اثربخشی و ایمنی طرح های دفروکسامین تزریقی و خوراکی که توسط دکتر شمسی پور ارایه شد. در این طرح اکثر مقالات جدید مرتبط و مرورهای نظام مند انجام شده مورد بحث قرار گرفتند.

ادامه مطلب

مقایسه Plavix و Osvix

 پنجاه و هفتمین جلسه مرکز کارآزمایی بالینی که درواقع  ادامه جلسه هفته قبل در خصوص برآوردهای اولیه همکاری با شرکت داروسازی اکسیر بود با مرور مقاله مطالعه چند مرکزی Plavix و Osvix آغاز شد و در نهایت به بحث در مورد محتوای کارگاه تحلیل داده های کارازمایی بالینی که روز پنج شنبه سوم بهمن ماه برگزار می شود، منتهی گردید. 

ادامه مطلب