جلسات

خانه » جلسات

شصت و نهمین جلسه مرکز

دوشنبه 9 تیرماه، شصت و نهمین جلسه مرکز کارازمایی بالینی برگزار شد. دراین جلسه که با حضور خانم دکتر جانانی، آقایان دکتر شمشیری، حیدری، اخلاقی، احمدی، شمسی پور و حسینی برگزار شد موضوعات مختلفی مورد بحث قرار گرفت. مهم ترین موضوعات این جلسه مرور بازدید نمایندگان کلین گروپ از مرکز و جمع بندی درخواست ها از این مجموعه برای گسترش همکاری های آینده، گزارش دکتر شمسی پور از روند طرح دسفرال، بررسی مناسب ترین سایت و پژوهشگر اصلی برای انجام کارازمایی داروی شیمی درمانی درخواستی یک کمپانی داروسازی و در نهایت بررسی مجموعه نظرات نوشته شده بر روی فیلیپ چارت در یک ماه گذشته بود.

ادامه مطلب

جلسه هماهنگي بازديدClinServe

 شصت و ششمين جلسه هفتگي مركز كارآزمايي باليني دانشگاه علوم پزشكي تهران در تاريخ 5 خرداد 1393 با دستور جلسه هماهنگي جهت برنامه بازديد شركت ClinServ  كه از مركز كارآزمايي باليني انجام خواهد شد، برگزار گرديد. ابتداي جلسه آقاي دكتر حيدري توضيحاتي در خصوص برخي از موضوعات مورد Audit از مركز توضيحاتي ارايه دادند. سپس برنامه روز يكشنبه و دوشنبه جهت بازديد از پژوهشگاه غدد، پژهشكده گوارش و مركز قلب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

ادامه مطلب

شصت و چهارمين جلسه مركز

 در اين جلسه پيش نويس طرح تجاري شركت دانش بنيان مركز كارآزمايي باليني قبل از ارسال به شوراي صنعت دانشگاه مورد بحث شركت كنندگان در جلسه قرار گرفت. هم چنين گزارشي از جلسه مركز كارآزمايي باليني با دفتر همكاري هاي علمي فناوري رياست جمهوري ارايه شد. 

ادامه مطلب