جلسات

خانه » جلسات

هفتاد و هشتمین جلسه هفتگی

17 آذر ماه جلسه هفتگی به مرور پیشرفت پروژه های مرکز و هم چنین آشنایی با پلت فرم OpenClinica اختصاص یافت. در این جلسه آقای دکتر اخلاقی برای حاضرین قابلیت های نرم افزار OpenClinica را معرفی نمودند.

ادامه مطلب

هفتاد و هفتمین جلسه مرکز

این جلسه در تاریخ 10 آذر ماه برگزار گردید. در این جلسه 3 پروژه جدید درخواست شده از مرکز کارآزمایی بالینی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مدیریت این پروژه ها به آقایان دکتر حیدری، احمدی و خانم دکتر جانانی سپرده شد.

ادامه مطلب

هفتاد و ششمین جلسه مرکز کارآزمایی

دوشنبه سوم آذر ماه جلسه هفتگی مرکز کارازمایی بالینی با حضور اکثریت اعضای مرکز کارازمایی بالینی برگزار گردید. در این جلسه چهار محور مطرح شده از طرف مدیر عامل هلدینگ کلین گروپ توسط آقای دکتر فیروز مطرح شد. آغاز یک پروژه مشترک، ارتقای سیستم مدیریت کیفیت، برنامه های آموزشی مشترک دانشگاه علوم پزشکی تهران- گلین گروپ و امکان راه اندازی انجمن تحقیقات بالینی چهار محور اصلی بحث در این جلسه بود.  در این جلسه هم چنین سهامداران شرکت Trial اسناد مرتبط با ثبت شرکت را امضا نمودند. 

ادامه مطلب