پنجاه و چهارمین جلسه هفتگی مرکز کارآزمایی بالینی روز دوشنبه 11 آذرماه با موضوع تحلیل مطالعات متقاطع با استفاده از مدل های خطی mixed توسط نرم افزار spss با ارایه دکتر حسینی برگزار شد. در این جلسه با یک مثال مطالعه ای 4*4 مورد بحث قرار گرفت و مدل های مختلف دراین تحلیل مورد مقایسه قرار گرفت. دراین جلسه اقایان دکتر فیروز، سلیمانی، خلیلی، حیدری، احمدی، حسینی و خانم دکتر جانانی حضور داشتند.