هشتادمین جلسه مرکز کارآزمایی بالینی روز دوشنبه 15 دی ماه 1393 برگزار شد. این جلسه به تدوین برنامه نهایی کورس زمستانی مانیتورینگ اختصاص داشت. این دوره که برای اولین بار برگزار خواهد شد با هدف آشنا نمودن کلیه افراد درگیر در کارآزمایی بالینی با اهداف، مسوولیت ها و کارکردهای مانیتورینگ در کارآزمایی بالینی برگزار خواهد شد.