دوشنبه 27 آبان ماه جلسات مرکز کارآزمایی بالینی از ساعت 11:30 آغاز گردید. در این جلسه تیم مطالعات بالینی شرکت اکتوورکو در جلسه ای مشترک با مرکز کارآزمایی بالینی و مرکز ثبت کارآزمایی بالینی هماهنگی های لازم برای برگزاری نشست یک روزه با کمپانی Merck را انجام دادند. این جلسه با حضور آقایان دکتر فیروز ریاست مرکز کارآزمایی بالینی، دکتر سلیمانی ریاست مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران و دکتر حاتمی مسول بخش مطالعات بالینی شرکت اکتوورکو برگزار شد. سپس از ساعت 12:30 جلسه هفتگی مرکز کارآزمایی بالینی تشکیل شد. در این جلسه آقای دکتر سلیمانی گزارش نهایی یک شرکت دارویی برای اخذ مجوزهای لازم داروی بیوسیمیلار را مطرح و نقطه نظرات کارشناسی سایر همکاران را جویا شدند. در این جلسه مدل تحلیل، تعیین حجم نمونه از مهم ترین بخش های مورد بحث را تشکیل می دادند.