این جلسه در تاریخ 10 آذر ماه برگزار گردید. در این جلسه 3 پروژه جدید درخواست شده از مرکز کارآزمایی بالینی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مدیریت این پروژه ها به آقایان دکتر حیدری، احمدی و خانم دکتر جانانی سپرده شد.