17 آذر ماه جلسه هفتگی به مرور پیشرفت پروژه های مرکز و هم چنین آشنایی با پلت فرم OpenClinica اختصاص یافت. در این جلسه آقای دکتر اخلاقی برای حاضرین قابلیت های نرم افزار OpenClinica را معرفی نمودند.