دوشنبه سوم آذر ماه جلسه هفتگی مرکز کارازمایی بالینی با حضور اکثریت اعضای مرکز کارازمایی بالینی برگزار گردید. در این جلسه چهار محور مطرح شده از طرف مدیر عامل هلدینگ کلین گروپ توسط آقای دکتر فیروز مطرح شد. آغاز یک پروژه مشترک، ارتقای سیستم مدیریت کیفیت، برنامه های آموزشی مشترک دانشگاه علوم پزشکی تهران- گلین گروپ و امکان راه اندازی انجمن تحقیقات بالینی چهار محور اصلی بحث در این جلسه بود.  در این جلسه هم چنین سهامداران شرکت Trial اسناد مرتبط با ثبت شرکت را امضا نمودند.