بیست و چهارم فروردین سال 1394 هشتاد و چهارمین جلسه هفتگی مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه ابتدا، مهمان مرکز آقای دکتر علیرضا احمدوند به معرفی یک ایده آموزشی برای شرکت های داروسازی پرداختند، سپس دکتر احمدی به موضوع سخنرانی خود به عنوان نماینده مرکز کارآزمایی بالینی در گردهمایی اخلاق پزشکی کشور در دانشگاه گیلان اشاره کرد و نظرات جمع در خصوص استفاده بهتر از این موقعیت برای اهداف پروژه بیمه آزمودنی در کشور را جویا گردید. سپس پروژه های مختلف در دست اجرا، پلان مرکز کارآزمایی بالینی در سال جدید برای برگزاری کارگاه های آموزشی و در نهایت گزارشی از قراردادهای پیش رو و تعهدات اجرایی در ماه های آینده اشاره شد.